لباس عروس اسکارلت پفی لباس عروس اسکارلت پفی

لباس عروس اسکارلت پفی : لباسی است که بالا تنه آن بسته به اندام افراد کوتاه تا خط کمر یا بلند تا باسن کوچک است . و دامن آن اصول از تور است و فوق العاده پف